MNSK Menü
Magyar
Magyar
English
Adatvédelmi tájékoztató

A Nemzeti Sportközpontok  www.mnsk.hu weboldalához kapcsolódó adatkezelési tájékoztató


A Nemzeti Sportközpontok, mint a  www.mnsk.hu weboldal jogosultja az adott weboldalhoz kapcsolódó személyes adatkezelések tekintetében adatkezelőként jár el. Amennyiben Ön a weboldalt felkeresi, a weboldal működéséhez kapcsolódó rövid szöveges fájlok az un. cookiek, vagy sütik útján, személyes adatainak a kezelésére kerül sor. Személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk a rendelkezésére.


1.         Az Adatkezelő adatai

 • név/cégnév:                                        Nemzeti Sportközpontok (NSK)          
 • székhely:                                             1143 Budapest, Stefánia út 51.
 • törzskönyvi azonosító szám (PIR):       598152
 • telefonszám:                                        +36 1 471 4100
 • e-mail:                                                titkarsag@mnsk.hu

A továbbiakban: Adatkezelő vagy NSK

 

1.1. Az adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz. Az adatvédelmi tisztviselő  kapcsolattartó azon érintettek (természetes személyek) számára, akik személyes adataiknak a NSK mint Adatkezelő általi kezelésével, illetve ezzel összefüggő jogaik gyakorlásával kapcsolatban megkeresik. Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és az általános adatvédelmi rendelet szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@mnsk.hu


2. Az adatkezeléssel kapcsolatos  legfontosabb jogszabályok

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet, vagy GDPR) - amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól[1]

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

3. A weboldalon alkalmazott cookie(k), és alkalmazásuk célja

A weboldal működése során rövid szöveges, vagy számsorokból álló kódokat (süti/cookie) alkalmazunk. A sütiket a  webszerver hozza létre a böngészője segítségével, és azok az Ön gépén egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookiek alkalmazásának céljai: a weboldal megfelelő működésének biztosítása.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon futó cookiek nem alkalmasak az Adatkezelő általi közvetlen személyazonosításra, mivel nem a felhasználót (vagyis a weboldalt meglátogató személyét), hanem az általa használt böngésző programot, és eszközt, illetve az adott eszközzel végzett tevékenységeket azonosítják.


3.1. A weboldalon alkalmazott  cookie:

megnevezés: PHPSESSID

 

funkció: a bejelentkezési munkamenetet azonosítja. Ez a süti elengedhetetlen az oldal használatához és a felhasználók megkülönböztetését szolgálják a szerver számára, de csak rövid ideig, az oldal megtekintése alatt vannak érvényben. A süti nem gyűjt Önről az Ön beazonosítását szolgáló információkat, csakis a szerver felé irányuló kérések megkülönböztetését szolgálják.

 

Ön bármely időpontban jogosult a cookiek alkalmazását a böngészőprogramjában általában letiltani, ebben az esetben viszont a weblapon keresztül elérhető bizonyos szolgáltatások hozzáférése, egyes funkciók zavartalan használata korlátozottá válhat. Leggyakrabban a böngésző programok beállításai körében lehet törölni a sütiket a saját számítógépről, valamint annak alkalmazását is itt lehet letiltani

pl.:

Edge: Beállítások/speciális beállítások/Adatvédelem és szolgáltatások/cookiek engedélyezése menüpont alatt;

Chrome:  Beállítások/Speciális lehetőségek/Tartalombeállítások/cookie-k/összes cookie és webhely adat/összes eltávolítása .)

 

4. Az adatkezelés jogalapja

 

Az alkalmazott cookie un. alap működést biztosító cookie, az alkalmazás jogalapja:   az adatkezelés az Adatkezelő által ellátott közérdekű feladat végrehajtásához szükséges  (GDPR 6. cikk (1) e).


A fenti adatkezelési jogalap esetén Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az ilyen jogalapon alapuló kezelése ellen. Tiltakozási jogát ez esetben olyan módon tudja gyakorolni, hogy a 3. pontban foglaltak szerint letiltja a cookiek alkalmazását az ön által használt böngészőprogramban (ez egyben az adatkezelését befejezését is jelenti)

 

 

5.         Az adatkezelés időtartama

A cookiehoz kapcsolódó adatkezelés a böngészési programfolyamat (munkamenet) végéig

 

Amennyiben  letiltja a cookiek alkalmazását  az azok útján történő adatkezelés eddig az időpontig tart. A webodal működéséhez szükséges cookiek letiltása esetén az oldal egyes funkcionalitásai, azok elérhetősége korlátozottá válhatnak.

 

6.         Címzettek, akik a kezelt személyes adatokhoz hozzáférhetnek

Az Adatkezelő domain szolgáltató szerződött partnere:


 • név:                 Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft.
 • székhely:          1138 Budapest, Mura u. 4. 9. em. 7.
 • elérhetőség:      support@versanus.euAz Adatkezelő külső tárhelyszolgáltató szerződött partnere:

 • név:                 Webpartners Adamo Software Kft.
 • székhely:          7624 Pécs, Bálicsi út 27. / D. 5.
 • elérhetőség:      ugyfelszolgalat@webpartners.hu


 

A weboldal informatikai üzemletetési, fejlesztési feladatait végző szerződött partner:

 • név:                 Webpartners Adamo Software Kft.
 • székhely:          7624 Pécs, Bálicsi út 27. / D. 5.
 • elérhetőség:      ugyfelszolgalat@webpartners.hu

 

6.1.Adattovábbítás harmadik (EGT-n kívüli) országba

Nem történik harmadik országba irányuló adattovábbítás.


7. A kezelt személyes adatok védelme

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáfér lehetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Gondoskodik róla továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen.

Az Adatkezelő az általa bevont adatfeldolgozókkal kötött megállapodásaiban is a megfelelő intézkedések megtételét szerződési kikötésként szerepelteti, és az ennek megfelelő gyakorlat kialakítását megköveteli, adott esetben ellenőrzi.

 

8.         Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben

Az Adatkezelő által folytatott, a személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:

 • a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • a kezelt személyes adatok körét megismerni, arról másolatot kapni;
 • pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
 • kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtve lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes;
 • személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége ezen körülmények tisztázásáig);
 • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése), illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni,
 • sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.

 

9. Jogorvoslati jogok

Amennyiben megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérésire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:

 

megnevezés:     Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím:                 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

e-mail:             ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon:            (1) 391 1400

 

Jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az adatkezelőnél állnak rendelkezésre.

Az Adatkezelő elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről, továbbá amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatjuk.  

Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezeléssel összefüggő belső folyamatai, illetve az azokat szabályozó normatív előírások változásának függvényében a szükséges esetekben és mértékben, az érintettek külön előzetes értesítése nélkül megváltoztassa.


Budapest, 2022. február 1.


A weboldal működése során rövid szöveges, vagy számsorokból álló kódokat (süti/cookie) alkalmazunk. A sütiket a webszerver hozza létre a böngészője segítségével, és azok az Ön gépén egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A sütik alkalmazásának céljai: az oldal megfelelő működésének biztosítása
A sütikkel, valamint a kapcsolódó adatkezeléssel összefüggő bővebb tájékoztatást az alábbi linkre kattintva érheti el: Adatvédelmi tájékoztató